Đóng dấu bản quyền watermark vào hình ảnh

images


Watermark là hình, chữ được in chìm trên tấm ảnh. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn tạo watermark một cách tự động từ ảnh gốc của mình. Bạn cần có PHP và GD.

1. Cách làm

Tạo file index.php trong thư mục images của bạn với nội dung

php
$direction = 'H';
$dim = true;
$text = 'trungtrinh.com';
$font = 2;

error_reporting(0);
$filename = $_SERVER['QUERY_STRING'];

$size = GetImageSize ($filename);
switch ($size[2])
{
        case 2:
                Header('Content-type: image/jpeg');
                $funcCreate = 'ImageCreateFromJpeg';
                $funcOutput = 'ImageJpeg';
                break;
        case 3:
                Header('Content-type: image/png');
                $funcCreate = 'ImageCreateFromPng';
                $funcOutput = 'ImagePng';
                break;
        default:
                Header ('Content-type: image/gif');
                if (! @readfile($filename))

                {
                        $error = ImageCreate(100,40);
                        $c_grey = ImageColorAllocate($error, 128, 128, 128);
                        $c_white = ImageColorAllocate($error, 255, 255, 255);
                        ImageFill($error, 0, 0, $c_grey);
                        Imagestring($error, 5, 1, 12, 'Image error', $c_white);
                        echo ImagePng($error);
                        ImageDestroy($error);
                        return;
                }
}

$width = ImageFontWidth($font)*strlen($text);
$height = ImageFontHeight($font);

$image = $funcCreate($filename);
if ($direction=='H')
{
        get_color($size[0]-$width-5, $size[1]-$height-5, $size[0]-5, $size[1]-5);
        ImageString($image, $font, $size[0]-$width-4, $size[1]-$height-4, $text, $color_bg);
        ImageString($image, $font, $size[0]-$width-5, $size[1]-$height-5, $text, $color);
}
else
{
        get_color($size[0]-$height-5, $size[1]-$width-5, $size[0]-5, $size[1]-5);
        ImageStringUp($image, $font, $size[0]-$height-4, $size[1]-6, $text, $color_bg);
        ImageStringUp($image, $font, $size[0]-$height-5, $size[1]-5, $text, $color);
}
echo $funcOutput($image);
ImageDestroy($image);

function get_color($x1, $y1, $x2, $y2)
{
        global $image, $dim, $color, $color_bg;
        if (!$dim)
        {
                $color = ImageColorAllocate($image, 0, 255, 255);
                $color_bg = ImageColorAllocate($image, 255, 0, 255);
                return;
        }

        for($x = $x1; $x <= $x2; $x++)
        {
                for ($y = $y1; $y <= $y2; $y++)
                {
                        $colors = ImageColorsForIndex($image, ImageColorAt($image, $x, $y));
                        $text_color['r'] += $colors['red'];
                        $text_color['r'] /= 2;
                        $text_color['g'] += $colors['green'];
                        $text_color['g'] /= 2;
                        $text_color['b'] += $colors['blue'];
                        $text_color['b'] /= 2;
                }
        }
        $text_color['r'] = $text_color['r'] <128 ? $text_color['r'] + 128 : $text_color['r'] - 128;
        $text_color['g'] = $text_color['g'] <128 ? $text_color['g'] + 128 : $text_color['g'] - 128;
        $text_color['r'] = $text_color['r'] <128 ? $text_color['r'] + 128 : $text_color['r'] - 128;

        $color = ImageColorAllocate($image, $text_color['r'], $text_color['g'], $text_color['b']);
        $color_bg = ImageColorAllocate($image,
                                                ($text_color['r']> 128 ? 10 : 240),
                                                ($text_color['g']> 128 ? 10 : 240),
                                                ($text_color['b']> 128 ? 10 : 240));
}
?>

Thông thường, bạn gọi một file ảnh bằng

 src="/images/trungtrinh.com.jpg"/>

Bây giờ, bạn thay bằng

 src="/images/?trungtrinh.com.jpg"/>

Trông cũng giống nhau, nhưng bản chất thay đổi. Trong cách gọi thứ 2, bạn mở file images/, đây là tên thư mục nên nó lấy file mặc định là index.php. Tập tin index.php sẽ xử lí tham số của nó và xuất ra ảnh có watermark. Bạn có thể ghi đầy đủ là images/index.php?star.jpg, nhưng như thế không mang vẻ thần bí lắm.

2. Giải thích

Câu lệnh switch xác định kiểu ảnh để xuất header thích hợp. Do GD 1.6.2 trở về sau không hỗ trợ .gif (các phiên bản 2.x bundled hỗ trợ gif readonly), nên nếu không phải ảnh .jpg hoặc .png, nó sẽ xuất thẳng mà không xử lí gì cả.
Các dòng sau đó tìm hiểu về màu sắc của khu vực sẽ viết chữ, để định màu phù hợp cho watermark. Để đơn giản, bạn có thể xoá luôn hàm get_color() và đặt thẳng giá trị cho $color và $color_bg.

Chúc các bạn thành côngOne thought on “Đóng dấu bản quyền watermark vào hình ảnh

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *