Học lập trình MS SQL

Select a random row in Database - Select ngẫu nhiên ở một số CSDL

  • by mr.T 15/05/2020
  • 3,512

Select một hoặc nhiều dòng ngẫu nhiên trong SQL và một số loại CSDL khác. Hướng dẫn một số ví dụ về select dữ liệu ngẫu nhiên từ bảng dữ liệu trong SQL.

Select a random row with MySQL:

/* Select một giá trị ngẫu nhiên từ bảng với MySQL */

SELECT column FROM table

ORDER BY RAND()

LIMIT 1


Select a random row with PostgreSQL:

SELECT column FROM table

ORDER BY RANDOM()

LIMIT 1

Select a random row with Microsoft SQL Server:

/* Select một giá trị ngẫu nhiên từ bảng với MS SQL */

SELECT TOP 1 column FROM table

ORDER BY NEWID() 


Select a random row with IBM DB2:

/* Select một giá trị ngẫu nhiên từ bảng với IBM DB2 */

SELECT column, RAND() as IDX 

FROM table 

ORDER BY IDX FETCH FIRST 1 ROWS ONLY


Select a random record with Oracle:

/* Select một giá trị ngẫu nhiên từ bảng với Oracle */

SELECT column FROM

( SELECT column FROM table

ORDER BY dbms_random.value )

WHERE rownum = 1

 


Bạn đang xem bài viết tại chuyên mục MS SQL của Website Trung Trịnh. Nếu thấy bổ ích, hãy bấm like và share để chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé!

BÌNH LUẬN

BÀI VIẾT KHÁC